Ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H εταιρεία μας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων στο Ακταίο Ρίου, επί της οδού Θράκης, αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 801247358, και ΑρΓΕΜΗ: 152637116000, θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό και ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ» ή GDPR), τον νόμο 4624/2019 που ενσωμάτωσε τoν ανωτέρω Κανονισμό, και κάθε εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.

Παρακάτω, σας παρέχουμε χρήσιμη ενημέρωση αναφορικά με: Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση- Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας- Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας- Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε- Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε- Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας όταν είναι απαραίτητη.

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ», με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, επίκεντρο του οποίου είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR), είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχετε σε εμάς. Θεωρούμε τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, όπως αυτοί προκύπτουν από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, τους πελάτες της εταιρείας μας, τους εργαζομένους μας και τους συνεργάτες μας (π.χ.: τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μας), οι οποίες (πληροφορίες) μπορεί να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός προσώπου. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν προσωπικά δεδομένα, εσείς ως επισκέπτες ή πελάτες ή εργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι φορείς, είστε τα “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς, ως εταιρεία, είμαστε ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” των δεδομένων σας.

2.Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως αποτυπώνεται κυρίως στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ακουλουθώντας τις εξής βασικές αρχές που θεσπίζει ο Κανονισμός:

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετούμε εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιούμε μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

3. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται

Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζόμενων με την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών και συμβατικών της υποχρεώσεων και προκειμένου να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Επίσης, συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της. Αναγκαία η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» διευκρινίζει πως ανάλογα με τη σχέση που διατηρεί με τον καθένα από εσάς, διαφοροποιείται και το εύρος των δεδομένων που συλλέγει.

Ειδικότερα, η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου/διπλώματος, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, μητρώο ΙΚΑ
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: π.χ. διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου (εργασίας, οικίας, κινητού)/ φαξ
 • Δεδομένα Πληρωμής: π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.
 • Δεδομένα Ασφάλισης: δεδομένα απαραίτητα για διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. [κατά περίπτωση] είδος ζημίας, έγγραφα απαραίτητα για τον έλεγχο κάλυψης, λοιπά σχετικά έγγραφα αναγγελόμενης ζημίας).
 • Δεδομένα αφορώντα σε οικογενειακή κατάσταση: δεδομένα όπως η τέλεση γάμου, ή ύπαρξη τέκνων απαραίτητα για την καταβολή εκ μέρους μας επιδομάτων.
 • Δεδομένα Αποζημίωσης: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση απαιτήσεων αποζημίωσης, όπως – ο μη γένοιτο – σε περίπτωση ατυχήματος, έγγραφα/ δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση σας.
 • Δεδομένα Υγείας: δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας, προκειμένου να παρασχεθούν συνθήκες εργασίας με ασφάλεια και πάντοτε σύμφωνα με τα επιβαλλόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, ιατρικές βεβαιώσεις καταλληλότητας.
 • Δεδομένα Εκπαίδευσης: άδειας οδήγησης, άδεια χειρισμού, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πιστοποιητικά εκπαίδευσης, πιστοποιητικά σεμιναρίων.
 • Δεδομένα Εικόνας ή/και Ήχου: δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μας.
 • Άλλα Δεδομένα: διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα σύνδεσης στην ιστοσελίδα.

4.Τρόπος Συλλογής των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο έννομης σχέσης (α) που αφορούν στους πελάτες της μέσω κατάρτισης σχετικής σύμβασης μαζί τους (πώλησης, υπηρεσίας, μίσθωσης κτλ), (β) που αφορούν στους εργαζομένους μέσω σύναψης σχετικής σύμβασης εργασίας, (γ) που αφορούν στους συνεργάτες της μέσω σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών μαζί τους. Αμέσως μετά την κατάρτιση της σχετικής συμβάσεως, τα στοιχεία που δηλώνονται καταχωρούνται σε ειδική ηλεκτρονική καρτέλα, η οποία τηρείται στην κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ», οι δε έντυπες συμβάσεις τηρούνται στη γραμματεία των γραφείων μας. Το ηλεκτρονικό αρχείο τηρείται κρυπτογραφημένο και είναι προσβάσιμο μόνο σε επιλεγμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, ομοίως και το φυσικό αρχείο είναι ασφαλισμένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και είναι προσβάσιμο μόνο σε επιλεγμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η ιστοσελίδα μας διαθέτει επιπλέον επίπεδο κρυπτογράφησης, που διασφαλίζεται μέσω της υπηρεσίας τρίτου μέρους cloudflare SSL (secure protocol).

Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο επισκεψιμότητας είτε κατά τη δική σας επικοινωνία μαζί της είτε μέσω της Φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στο site, είτε μέσω της εγγραφής στο Newsletter, είτε κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων (π.χ. επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας μας). Σε αυτή την περίπτωση, για την συλλογή των δεδομένων σας, απαιτείται και θα ζητηθεί η δική σας συγκατάθεση με θετική ενέργεια, πριν αποστείλετε το μήνυμα σας, πριν εγγραφτείτε στο newsletter ή πριν δηλώσετε ενδιαφέρον για κάποιον προϊόν μας ή υπηρεσία.

Δεδομένα εικόνας συλλέγονται κατά την επίσκεψη σας στις εγκαταστάσεις μας, αφού στο χώρο μας λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την οικεία ενότητα: «Ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης».

Ιδιαίτερος τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων αποτελεί ο υπερσύνδεσμος payments.chrysanthopoulos.gr. Ο εν λόγω υπερσύνδεσμος θα σας έχει σταλεί σε προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα έπειτα από δική σας αίτηση, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο, να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο και διεύθυνση). Τα στοιχεία αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από την πλευρά μας, προκειμένου να δημιουργηθεί η ταυτότητα οφειλής, και μετέπειτα για να διασταυρώσουμε την πληρωμή. Δεν αποθηκεύουμε ούτε επεξεργαζόμαστε στοιχεία σχετικά με τις κάρτες σας, αφού η όλη διαδικασία πληρωμής εκ μέρους σας πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον συνεργαζόμενου και εγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος ή υπηρεσίας. Ο υπερσύνδεσμος payments.chrysanthopoulos.gr. διαθέτει επιπλέον επίπεδο κρυπτογράφησης, που διασφαλίζεται μέσω της υπηρεσίας τρίτου μέρους cloudflare SSL (secure protocol). Ως προς τα λοιπά δεδομένα που συλλέγονται ισχύουν όσα ανωτέρω περιγράφονται.
Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» συλλέγει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της, ακόμη και αν ως σελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε.

5. Σκοπός Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων:

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

 • Α. Η ενημέρωση της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» για την πρόθεση του αιτούντος (υποκειμένου των δεδομένων) για την κατάρτιση σχετικής σύμβασης (πώλησης, μίσθωσης, υπηρεσιών, εργασίας κτλ) με την εταιρεία μας.
 • Β. Η παροχή στο υποκείμενο των δεδομένων υπομνήσεων και οδηγιών σχετικά με τις υπηρεσίες της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν την κατάρτιση της σύμβασης.
 • Γ. Η σύναψη και διαχείριση της σχετικής σύμβασης (πώλησης, μίσθωσης, υπηρεσιών, εργασίας κτλ) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά την λήξη αυτής, της επικοινωνίας και ενημέρωσης του υποκειμένου, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Δ. Η συμμόρφωση της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις και απόκρισης σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής του υποκειμένου).
 • Ε. Η ανάλυση και διαχείριση άλλων επιχειρηματικών κινδύνων, η διαχείριση παραπόνων και σχολίων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» με νόμιμη υποχρέωση, καθώς και η έρευνα της ικανοποίησης πελατών.
 • ΣΤ. Η θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα με τις εσωτερικές της πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση αρχείων και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ».
 • Ζ. Η Προστασία προσώπων ή/και αγαθών. Ο σκοπός της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον ή/και την νομική υποχρέωση μας να προστατεύσουμε τον χώρο καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο μας από παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την οικεία ενότητα: «Ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης».
 • Η. Η εμπορική προώθηση της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ», η οποία θα μπορεί να αποστέλλει sms, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καλεί το υποκείμενο των δεδομένων τηλεφωνικώς (εφόσον παράσχει τη συγκατάθεσή του) για να τον ενημερώνει για νέα υπηρεσίες ή προϊόντα που διαθέτει πλέον στην αγορά.

Επισημαίνεται ρητά ότι το υποκείμενο δικαιούται να μην παράσχει τη συγκατάθεσή του για τον εν λόγω (υπό Ζ) σκοπό επεξεργασίας (εμπορική προώθηση), ανεξάρτητα από την τυχόν παροχή συγκατάθεσης για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.
Η παροχή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εν συνεχεία εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων της σύμβασης παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμβασης προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών, ή της εργατικής σύμβασης. Το υποκείμενο δεν έχει υποχρέωση να τα παράσχει, ενημερώνεται ωστόσο ότι η μη παροχή προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση, αντίστοιχα, όποιας μορφής σύμβασης, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συναφθεί η σύμβαση ή να εκτελεστεί σε κάποια από τις πτυχές της (π.χ. μη καταβολή κάποιου επιδόματος, εάν δε δηλωθεί η ύπαρξη τέκνου).

6. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:
– άρθρο 6 παρ.1 α ΓΚΠΔ, δηλαδή η συναίνεση του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν και εφόσον το υποκείμενο την παράσχει εγγράφως,
– άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας ο πελάτης ως υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
– άρθρο 6 παρ. 1 στ του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» για την αποτελεσματική λειτουργία της, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω

7. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων & Κατηγορίες αποδεκτών

Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα (τα απολύτως αναγκαία κάθε φορά) σε άλλους οργανισμούς εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης σας, όπως σε περίπτωση κατά την οποία εν μέρει ή εν όλω η σύμβαση εκτελείται από άλλον πάροχο, ή απαιτείται άδεια για την παροχή κάποιας υπηρεσίας, ή συνδυασμένη μεταφορά με πλοίο. Θα διαβιβάσει τα δεδομένα, επίσης στο Δημόσιο καθώς και σε Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Επιπλέον, θα διαβιβάσει τα δεδομένα στους συνεργαζόμενους με την «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της σύμβασης, ασφαλιστική εταιρεία κάλυψης της ευθύνης μας, δικηγόρους, λογιστές, δικαστικούς επιμελητές. Γίνεται μνεία ότι η σχετική διαβίβαση σε δημόσιους φορείς αποτελεί νομική υποχρέωση της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ.

8.Τρόπος και Διάρκεια Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα της εταιρείας και φροντίζουμε για την ασφαλή τήρηση τους. Η διαχείριση του εξυπηρετητή διενεργείται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, αποκλειστικά και μόνο από αυστηρώς περιορισμένο προσωπικό της ίδιας της Εταιρείας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.
Ως γενική αρχή, διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Υπάρχουν σαφώς ορισμένες περίοδοι αποθήκευσης για κάθε κατηγορία δεδομένων και εξαρτάται από τη σχέση μας (π.χ. η παροχή της υπηρεσίας μας προς εσάς, αν είστε μέλος στο διαδικτυακό μας τόπο), τις επιθυμίες σας (π.χ. αν ζητήσατε την διαγραφή τους), την τυχόν ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (πχ φορολογικά στοιχεία). Οι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προκύπτουν από τη διασφάλιση των κανόνων για την προστασία δεδομένων, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, τις βέλτιστες πρακτικές του χώρου και την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.
Πέραν, όμως, των παραμέτρων που θέτει η ίδια Εταιρεία, υπάρχουν και όροι που τίθενται από τις αρμόδιες αρχές που επιβάλλεται να ληφθούν υπόψιν. Εάν για παράδειγμα σας έχουμε παράσχει μια υπηρεσία, διατηρούμε τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, όπως προβλέπεται με βάση τη σχετική νομοθεσία, για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών. Επισημαίνουμε ότι ακόμα και εάν υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να διατηρήσουμε ορισμένα από αυτά, αποκλειστικά και μόνο λόγω έννομων υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας.

9. Δικαιώματα Υποκειμένων και Τρόπος Άσκησης

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ως προς την «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ», έχετε το:
Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α..
Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας.
Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας.
Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας (εμπορική προώθηση).
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις του GDPR.
Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Κατ’ αρχήν, είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος σας και του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν προς επεξεργασία, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας, παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] .

10.Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, LinkedIn & YouTube.
Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε και τη φωτογραφία σας). Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike). Με βάση τα παραπάνω (και την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ), η Εταιρεία θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Με σκοπό τη διασφάλιση πληρέστερης προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που επισκέπτονται τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηρούμε αυστηρά τις υποχρεώσεις μας που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τμήμα της εσωτερικής μας πολιτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές. Σημαντική σημείωση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους του Facebook, Instagram, LinkedIn & YouTube.
Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Η «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΟΙ ΙΚΕ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές του.

11. Cookies

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε στο PC στο Smartphone & το tablet σας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης, και κατηγοριοποιούνται με τον εξής τρόπο:

 • Αναγκαία Cookies: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. H σελίδα μας χρησιμοποίει:
  _cfduid: Aυτό το cookie ρυθμίζεται/τοποθετείται από την Cloudfare. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μεμονωμένων πελατών πίσω από μια κοινόχρηστη διεύθυνση IP και την εφαρμογή ρυθμίσεων ασφαλείας ανά πελάτη. Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη στην εφαρμογή Ιστού και δεν αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία. Διατηρείται για τέσσερις εβδομάδες. Για το συγκεκριμένο δεν απαιτείται συναίνεση του επισκέπτη.
  PHPSESSID: αυτό το cookie είναι εγγενές σε εφαρμογές php. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τον προσδιορισμό του μοναδικού αναγνωριστικού περιόδου σύνδεσης των χρηστών με σκοπό τη διαχείριση της περιόδου σύνδεσης χρήστη στον ιστότοπο. Είναι cookie περιόδου λειτουργίας και διαγράφεται όταν όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης είναι κλειστά.
 • B. Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στο site μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν τα συλλέγουμε, εάν δεν μας παράσχετε ειδικά την συγκατάθεση σας, και σε κάθε χρονικό σημείο έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγή των ρυθμίσεων επιλογής (να άρετε τη συγκατάθεση σας).
  pll_language: αυτό το cookie έχει οριστεί από την προσθήκη polylang για ιστότοπους που υποστηρίζονται από την WordPress. Το cookie αποθηκεύει τον κωδικό γλώσσας της τελευταίας σελίδας. Αποθηκεύεται για έναν χρόνο.
 • Γ. Στατιστικά Cookies: Τα στατιστικά cookies ή analytics cookies είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν τα συλλέγουμε, εάν δεν μας παράσχετε ειδικά την συγκατάθεση σας, και σε κάθε χρονικό σημείο έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγή των ρυθμίσεων επιλογής (να άρετε τη συγκατάθεση σας).
 • Δ. Cookies Προώθησης: Τα cookies προώθησης χρησιμοποιούνται για να την προώθηση των διαφημίσεων πιο σχετικές με τον χρήστη και τα ενδιαφέροντα του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν τα συλλέγουμε, εάν δεν μας παράσχετε ειδικά την συγκατάθεση σας, και σε κάθε χρονικό σημείο έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγή των ρυθμίσεων επιλογής (να άρετε τη συγκατάθεση σας).
  Επιπροσθέτως, οφείλουμε να σας διευκρινίσουμε ότι τα cookies συχνά συλλέγονται και από το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κλπ) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Συνεχίζοντας την χρήση της ιστοσελίδας μας χωρίς αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies του εκάστοτε προγράμματος ιστού και σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου του κάθε ενός προγράμματος περιήγησης.

12. Ανήλικοι

Το περιεχόμενοι και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς. Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

13. Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων σας απαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών μας. Παράλληλα, η επιθυμία μας για παροχή καλύτερων υπηρεσιών, σημαίνει ότι επιδιώκουμε διαρκώς τη βελτίωση των πρακτικών μας και την υιοθέτηση νέων, πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.

14.Επικοινωνία:

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική μας ή τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας γενικά, έχουμε ορίσει ως πρόσωπο προς το οποίο τα Υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται τον Βασίλειο Χρυσανθόπουλο και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο email: [email protected] ή στο τηλέφωνο 2610990500 ή (κατόπιν ραντεβού) στη διεύθυνση Ρίο Πάτρας, οδός Θράκης, αριθμός 1.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα υποκειμένου ή το υποκείμενο δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση της Εταιρείας, το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, email: [email protected].

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top