Ανυψωτικές Εργασίες

Ανελκύσεις, ανεγέρσεις, τοποθετήσεις, φορτοεκφορτώσεις, εγκαταστάσεις

Φορτοεκφορτώσεις πλοίων, διαχείριση χύδην υλικών, ενοικίαση αχιβάδων, παροχή χειριστών

Πρόσβαση για εργασία σε ύψος

Ειδικές Μεταφορές

Μεταφορές υπέρβαρων, υπερμεγεθών φορτίων, ογκωδών αντικειμένων, κλπ.

Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων

Άδειες Διέλευσης & Συνοδείες

Διαχείριση Έργων

Ανάληψη έργων εξολοκλήρου, από το 1ο στάδιο μέχρι το τελευταίο, σχεδιασμός μεταφοράς εξοπλισμού

Μηχανολογικές Εργασίες

Logistics – Αποθηκευτικές Λύσεις