Ανυψωτικές Εργασίες

Ανελκύσεις, ανεγέρσεις, τοποθετήσεις, φορτοεκφορτώσεις, εγκαταστάσεις

Φορτοεκφορτώσεις πλοίων, διαχείριση χύδην υλικών, ενοικίαση αχιβάδων, παροχή χειριστών

Πρόσβαση για εργασία σε ύψος

Μισθώσεις Μηχανημάτων, ενοικιάσεις

Ειδικές Μεταφορές

Μεταφορές υπέρβαρων, υπερμεγεθών φορτίων, ογκωδών αντικειμένων, κλπ.

Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων

Άδειες Διέλευσης & Συνοδείες

Διαχείριση Έργων

Ανάληψη έργων εξολοκλήρου, από το 1ο στάδιο μέχρι το τελευταίο, σχεδιασμός μεταφοράς εξοπλισμού

Μηχανολογικές Εργασίες

Logistics – Αποθηκευτικές Λύσεις

Παροχή εξοπλισμού containers, γραφεία, γεννήτριες

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image