Ανυψωτικές Εργασίες

Ανελκύσεις, ανεγέρσεις, τοποθετήσεις, φορτοεκφορτώσεις, εγκαταστάσεις

Φορτοεκφορτώσεις πλοίων, διαχείριση χύδην υλικών, ενοικίαση αχιβάδων, παροχή χειριστών

Πρόσβαση για εργασία σε ύψος

Ειδικές Μεταφορές

Μεταφορές υπέρβαρων, υπερμεγεθών φορτίων, ογκωδών αντικειμένων, κλπ.

Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων

Άδειες Διέλευσης & Συνοδείες

Διαχείριση Έργων

Ανάληψη έργων εξολοκλήρου, από το 1ο στάδιο μέχρι το τελευταίο, σχεδιασμός μεταφοράς εξοπλισμού

Μηχανολογικές Εργασίες

Logistics – Αποθηκευτικές Λύσεις

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...